INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o.
se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 264 35 764, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 81985

tel.: +420 224 931 451
e-mail: obchod@centrumucebnic.cz
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://centrumucebnic.cz

Úvod

Společnost CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy , kterou s námi uzavíráte ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění povinností uložených nám zákonem. Společnost CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu. S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.


 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 264 35 764, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 81985 (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty obchod@centrumucebnic.cz, telefon +420 224 931 451.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 3. ÚČEL A POVAHA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. V případě udělení Vašeho souhlasu s odběrem reklamních informací prostřednictvím e-mailu, též zpracováváme osobní údaje pro účely zasílání reklamních sdělení a pro marketingové účely.

  2. Správce zpracovává osobní údaje zaznamenávané kamerovým systémem v prostoru svých provozoven z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a zákazníků a z důvodu ochrany majetku.

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  4. Zpracováváme následující osobní údaje:

   1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

   2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích;

   3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily a vaše hodnocení produktů a služeb;

   4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

   5. údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

   6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávku, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, jakož i poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogů a jiných sdělení) včetně jejich doručovatelů. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou KB Smart Pay, PPL CZ, s.r.o., Zásilkovna s.r.o., 6K, s.r.o., loudmark, s.r.o., Incotech – Ing. Aleš Illichman.

  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy

  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše žádosti doporučujeme zasílat e-mailem na naši adresu obchod@centrumucebnic.cz.

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 7. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
  1. Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o., popř. další údaje, které CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. toto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.

  2. Obchodní partner bere na vědomí, že CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové.

  3. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o. své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s CENTRUM UČEBNIC CZ s.r.o.